Regulamin Sklepu internetowego znajdującego się pod witryną internetową CRATEMONKEY.COM

 §1. Oznaczenie własności

Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem http://cratemonkey.com, (dalej jako: Sklep), przez Maurycego Turka działającego pod firmą New Life Maurycy Turek z siedzibą w Gdyni (81-378) przy ul. Legionów 112c/47, zarejestrowaną w Rejestrze Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 586-10-39-466, REGON: 190884709 (dalej jako: Sprzedający).

 

§2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają w szczególności:

 1. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedającego.
 2. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod witryną cratemonkey.com
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod nazwą cratemonkey.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia kupna usług i towarów.
 5. Przedmiot umowy – usługi i towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, o zamiarze zakupu Przedmiotu umowy i zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ), dalej KC.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami), dalej UOPK
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), dalej UŚUDE.

 

§3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedającego, w szczególności sposób składania zamówień, rejestracji, płatności, odstąpienia od umowy.
 2. Podstawę prawną Regulaminu stanowi art. 8 UŚUDE.
 3. Klient może złożyć Zamówienie pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, którym się posługuje:

1)       Przeglądarka internetowa Internet Explorer  w wersji 11/ Chrome w wersji 54 / Mozilla Firefox w wersji 49 lub nowszej.

2)         Program Flash Player.

3)         Włączona obsługa plików cookies

4)         Aktywne konto poczty elektronicznej (email).

4. Klient zobowiązuje się do niedostarczania Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:

1)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez witrynę internetową cratemonkey.com, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4. Rejestracja, zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do rejestracji konta w Sklepie internetowym.  Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie tworzony jest profil publiczny Klienta.
 2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło, nadto należy zaakceptować Regulamin sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3. Po zarejestrowaniu w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sprzedający może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego, korzysta udostępniania Przedmiotu umowy osobom trzecim.

§5. Polityka Prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) i za dobrowolną zgodą Użytkownika.
 2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Sprzedającemu dane osobowe w związku ze swoją rejestracją. Dane te zawarte są w Formularzu lub innych oświadczeniach składanych Sprzedającemu. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia, nadto, w przypadkach prawem przewidzianych, usunięcia.
 3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych Osobowych „Klienci”.
 4. Uczestnik powinien każdorazowo i niezwłocznie zawiadamiać Sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia
 5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia danych osobowych Użytkownika są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 6. Adres dla przesyłania korespondencji może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6. Zamówienia i dostawa

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu umowy Klient zobowiązany jest do uzupełnienia danych osobowych podanych w formularzu z zakładce Moje konto. Sprzedający wymaga bezwzględnego podania następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Pozostałe rubryki mają charakter fakultatywny a ich uzupełnienie jest dobrowolne.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przez kliknięcie „Kupuję i płacę” w witrynie Sklepu internetowego. Kliknięcie „do koszyka” powoduje dodanie zamówionego Przedmiotu umowy do Koszyka.
 3. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia znajdującego się w Koszyku do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W przypadku nieuzupełnienia przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, złożenie ostatecznego Zamówienia jest niemożliwe, do czasu uzupełnienia danych.
 5. Po ostatecznym złożeniu Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie następujące informacje:

1)       Przedmiot umowy,

2)       Jednostkową i łączną cenę za zamówiony Przedmiot umowy,

3)       Koszt dostawy,

4)       Wybraną metodę płatności,

5)       Oczekiwany czas dostawy,

 1. Złożenie ostatecznego Zamówienia przez Klienta, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia uważa się za chwilę zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. O złożonym Zamówieniu Klient powiadamiany jest za pomocą adresu e-mail.
 3. Dostawa Przedmiotu umowy odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego. Dostawa realizowana jest przesyłką kurierską. O wysyłce Klient informowany jest za pomocą adresu e-mail.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.
 5. Cennik dostawy dostępny jest w witrynie Sklepu internetowego pod zakładką „czas i koszty dostawy”. 

§7. Wynagrodzenie

 1. Cena Przedmiotu umowy każdorazowo znajduje się przy opisie Przedmiotu Umowy znajdującego się w Sklepie internetowym.
 2. Cena produktów oferowanych w Sklepie:
 • podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT;
 • nie zawiera nadto kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
 • Przelewem bankowym lub elektronicznym,
 • Kartą płatniczą (debetową lub kredytową),
 • Przelewem natychmiastowym (PayU, PayPal).
 1. Za moment zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług ze Sklepu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Przedmiotu umowy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Przedmiotu umowy.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, wymaga poinformowania Sprzedającego na adres ujawniony w §1 lub na adres e-mail podany w witrynie Sklepu internetowego (cratemonkey@icloud.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego Oświadczenia. Odstąpienie może być przesłane za pomocą poczty, faksu lub pocztą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Klient dochowuje 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wyśle do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane wynagrodzenie, w tym poniesiony przez Klienta koszt dostawy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
 8. Zwrot wynagrodzenia odbywa się za pomocą przelewu lub w inny sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu.
 9. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wynagrodzenia do czasu zwrotnego otrzymania Przedmiotu umowy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 11. Klient zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu umowy na adres Sprzedającego przed jego upływem.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu umowy.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

3)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9. Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej wysyłając na adres Sprzedającego ujawniony w §1 niniejszego Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres cratemonkey@icloud.com
 3. W przypadku przesłania reklamacji za pomocą poczty elektronicznej Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie reklamacji Klienta.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 5.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakoś Przedmiotu umowy stosowanie do regulacji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu umowy bez wad.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poddaje się sądom właściwym miejscowo zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poddaje się sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat: New Life Maurycy Turek,ul.Legionów 112c/47, 81-378 Gdynia, e-mail cratemonkey@icloud.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.